Klik hier om de algemene voorwaarden van ballonplus te downloaden: Algemene voorwaarden pdf

Inhoudsopgave

Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit van Ballonplus
Artikel  3 - Toepasselijkheid
Artikel  4 - Het aanbod
Artikel  5 - De overeenkomst
​Artikel  6 - Herroepingsrecht
​Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
​Artikel  8 - Uitoefening van de herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
​Artikel  9 - Verplichtingen van Ballonplus bij herroeping 
​Artikel 10- Uitsluiting herroepingsrecht
​Artikel 11- De Prijs
Artikel 12- Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13- Levering en uitvoering
​Artikel 14- Betaling 
Artikel 15- Klachtregeling
Artikel 16- Geschillen
Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage  I - Modelformulier voor herroeping
Artikel 18- De voorwaarden huur (rode loper paaltjes, opblaasfiguur, heliumtank)
Artikel 19- De voorwaarden Cadeauballon
Artikel 20- De voorwaarden Ballondecoraties
Artikel 21- De voorwaarden ballon met helium versturen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ballonplus worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ballonplus.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Footer: de laatste balk van de website van ballonplus waar belangrijke informatie als algemene voorwaarden, herroepingsrecht etcetera  zijn te lezen en te downloaden.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ballonplus in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ballonplus en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ballonplus gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
   

Artikel  2 - Identiteit van Ballonplus

Ballonplus.nl

Boeketten.nl V.O.F

Winkelcentrum Galecop 14, 

3437 JV Nieuwegein

info@ballonplus.nl

Telefoonnummer: 06-10778620.    [1]

E-mail: info@ballonplus.nl [2]

KvK-nummer:77441192

Btw-identificatienummer:NL861008273B01

 

[1]Dit telefoonnummer is bereikbaar via whatsapp 24/7. Dorien appt zo snel mogelijk op openingstijden terug. Bellen kan tijdens de openingstijden (ma t/m vr. 9:00 tot 18:00,  za: 8:00 tot 17:00  en zo: 12:00 tot 17:00) indien niet kan worden opgenomen, kan de consument een bericht inspreken. Dan wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld.

[2] Email wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Artikel  3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ballonplus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ballonplus en consument. Artikel 18,19,20 en 21 geven extra inzicht voor de consument met betrekking op bijzondere producten in de webshop van ballonplus.

2.Zakelijke klanten dienen contact op te nemen met ballonplus om een bestelling te kunnen plaatsen. Voor zakelijke klanten is het mogelijk om prijzen excl. Btw en op rekening te zetten.  Zakelijke klanten gaan altijd eerst in overleg met ballonplus. De eerste betaling dient altijd voor levering opdracht te zijn voldaan. Na de eerste bestelling voor zakelijke klanten is op rekening zetten pas mogelijk.

3.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De Algemene voorwaarden is te vinden in de footer van de website, daar ook te downloaden. Deze kan door de consument op een eenvoudige manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Ballonplus stelt voordat de consument betaald algemene voorwaarden ter kennis, alsmede om te accepteren om verder te gaan met de aankoop. Op verzoek van de consument kan ballonplus de algemene voorwaarden kosteloos naar de consument sturen.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel  4 - Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ballonplus niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.Mondelinge prijsopgaven zijn slechts een voorlopige prijsindicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

5.In artikel 18 t/m 21 zijn extra informatie geschreven over aanbod van ballonnen met helium, cadeauballon, verhuur en ballondecoraties deze producten hebben extra voorwaardes/informatie wat de consument moet weten voordat akkoord wordt gegeven.

Artikel  5 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd ballonplus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ballonplus is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Ballonplus schikt over de technische en organisatorische maatregelen  die ter beveiliging van de elektronische overdracht van data nodig zijn. Consument kan zijn/haar order plaatsen en afrekenen in een veilige web-omgeving.

4.Ballonplus kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ballonplus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.Ballonplus heeft in de footer van de website voor de consument de volgende informatie staan die de consument kan opslaan op een duurzame gegevensdrager of indien nodig dit kosteloos wordt toegezonden aan consument;

a.het bezoekadres van de vestiging van ballonplus waar de consument met klachten terecht kan.

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

e.het modelformulier voor herroeping.

 

​Artikel  6 - Herroepingsrecht

Bij producten zonder lucht/helium en die geen cadeauballon, fotoballon, latexballonnen of ballondecoratie zijn:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ballonplus zou het op prijs stellen als de consument de reden van herroeping zal vermelden, maar het is geen verplichting voor de consument om dit te melden.

2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ballonplus mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

c.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

​Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 

Artikel 8 - Uitoefening van de herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ballonplus.

2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ballonplus. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ballonplus verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Deze kosten worden geschat op maximaal 6,95 euro.

6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.Indien er waardevermindering aan het product is ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking na te gaan, worden deze waardevermindering doorberekend aan de consument.
 

Artikel 9 - Verplichtingen van ballonplus bij herroeping

1.Ballonplus stuurt na het krijgen van de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.Ballonplus vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ballonplus in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Ballonplus mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.Ballonplus gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ballonplus de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

​Artikel 10- Uitsluiting herroepingsrecht

Ballonplus kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ballonplus dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

3.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; als fotoballonnen, ballondecoraties, cadeauballonnen, samengestelde heliumtrossen.

4.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; heliumballonnen, latexballonnen, cadeauballonnen, ballonnen die al gevuld met lucht worden verzonden, latexballonnen met of zonder helium.

5.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

6.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 18 t/m 21 kan de consument meer informatie verschaffen over de producten die uitgesloten zijn van herroeping door ballonplus.
 

​Artikel 11- De Prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 12- Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.Ballonplus staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Een door ballonplus, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ballonplus kan doen gelden indien ballonplus is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ballonplus, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen tijdens het gebruik van de ballonnen, verhuurde en bestelde artikelen van ballonplus. Het gebruik is geheel voor eigen risico! Zo valt confetti op een houten vloer buiten de garantie op vlekken doordat de vloer vochtig is geworden. De consument dient logisch na te denken voordat een ballon wordt geknapt binnenshuis (gender reveal) of van het prikken van een cadeauballon.

5.Daarnaast zijn ballonnen en toebehoren enkel als decoratie te gebruiken. Dus niet eetbaar, onder de 3 jaar is het gebruiken van bestelde artikelen sowieso verboden, door stikkings gevaar wanneer een ballon in stukken knapt. Altijd zorgvuldig met de ballonplus producten omgaan, en buiten bereik van kinderen houden.
 

Artikel 13- Levering en uitvoering

1.Ballonplus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ballonplus kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ballonplus geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ballonplus tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ballonplus bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

​Artikel 14- Betaling

1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ballonplus te melden.

4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ballonplus is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ballonplus gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ballonplus kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

Artikel 15- Klachtregeling

1.Ballonplus beschikt -en handelt - over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure te vinden in de algemene voorwaarden en de footer.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ballonplus.

3.Bij ballonplus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ballonplus binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.De consument dient ballonplus in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.
 

Artikel 16- Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen ballonplus en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.Ballonplus behoud het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien er nieuwe vorderingen als wetgeving of veranderingen intern komen.

2.De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de consument.  zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomsten nog van toepassing.

3.Teksten, afbeeldingen, decoraties of enig ander materiaal mogen niet worden verveelvoudigd, kopieert, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ballonplus.

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:        

Ballonplus.nl

(Post) - Adres : Mereveldlaan 46

3454 CH DE MEERN

Info@ballonplus.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 

Artikel 18- De voorwaarden huur (rode loper paaltjes, opblaasfiguur, heliumtank)

18.1 Contactgegevens ballonplus
 

Ballonplus.nl

Boeketten.nl V.O.F

Winkelcentrum Galecop 14, 

3437 JV Nieuwegein

info@ballonplus.nl

Telefoonnummer: 06-10778620.    [1]

E-mail: info@ballonplus.nl [2]

KvK-nummer:77441192

Btw-identificatienummer:NL861008273B01

18.2 - Betaling en afhandeling

1.De prijzen van het verhuur voor de consument zijn incl. BTW, excl. Eventuele leveringskosten tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.Bij het ophalen van de verhuurmaterialen in de winkel kan de consument betalen met pin of contant. Of, de consument betaald vooruit via de website doormiddel van Ideal, maestro, visa of vooruitbetaling per bank. Bij opmerkingen zet de consument dan de gewenste ophaaldatum in de winkel.

3.Bij het verhuren van de rode loper paaltjes, opblaasfiguren en heliumtank wordt een waarborg gevraagd (borgsom/IDkaart/paspoort).

4.De borg moet in beide gevallen contant betaald worden bij het ophalen van de verhuurmaterialen. De borgsom bedraagt €50 euro contant per één opblaasfiguur, verhuur van rode loper paaltjes en helium tank bedragen €100 euro aan borgsom. De borgsom dient bij ophalen, in contanten, van de verhuurartikelen in de winkel te worden voldaan.

5.In geval van enig gevaar, bijvoorbeeld een storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de consument het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.

6.De consument levert de gehuurde materialen na gebruik schoon af. Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van €25.-

7.De consument geeft bij inlevering aan of de materialen nog nat/vochtig zijn. Bij niet vermelden hiervan komen de schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de consument.

8.Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van ballonplus.

9.Na teruggave van onbeschadigde verhuurde paaltjes, opblaasfiguur of heliumtank volgt teruggave van de betaalde borgsom.

10.Bij overschrijding van de huurperiode, schade aan- of zoek raken en of diefstal van onderdelen, is ballonplus gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de consument te verhalen.

11.Indien na teruggave van de gehuurde materialen deze niet direct gecontroleerd worden op defecten, zal ballonplus dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de opdrachtgever.

12.De consument kan ballonplus niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.

 

18.3 - Garantie

1.Mocht de consument na het opzetten van de materialen schade constateren, stel ballonplus dan per direct op de hoogte. Dit kan door te bellen naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ballonplus niet bekend waren, worden bij de consument in rekening gebracht.

2.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen tijdens het gebruik van de verhuurde artikelen. Het gebruik is geheel voor eigen risico!

 

18.4 - Levering

1.In principe dient de consument de verhuurartikelen af te halen in de winkel van ballonplus.

2.Indien het verhuurartikel bezorgd dient te worden, gaat dit altijd in overleg met ballonplus.

3.De chauffeur van ballonplus helpt de consument bij het uitladen van de materialen. De consument zorgt zelf dat het verhuurartikel op de juiste plaats terecht komt. Wanneer de consument nog niet middels overschrijving per bank, Ideal, maestro of visa heeft betaald dient de consument het bedrag + borg contant aan de chauffeur te betalen. Indien betaald is met vooruitbetaling met de website dient alsnog de afleverkosten en de borg contant te worden betaald.

4.De kosten van het bezorgen zijn €0,50 cent per gereden kilometer vanaf passage 86, 3431LR te Nieuwegein. Met een minimum van €12,50 voor het bezorgen en een minimum van €12,50 voor het ophalen voor het verhuurartikel.

 

18.5 - Huurovereenkomst

1.De consument is verplicht de huurvoorwaarden, de meegeleverde gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen van ballonplus aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Daarnaast moet de consument het verhuur contract tekenen.

 

Verhuur contract

De algemene voorwaarden voor het verhuur bij ballonplus zijn in acht genomen en de consument gaat akkoord met de gestelde voorwaarden op:

 

Verhuur product :                                            

Datum ophalen / terug brengen:

Handtekening ballonplus:                            

Naam consument:

Adres consument:

Postcode en woonplaats consument:

Telefoonnummer consument:         

ID nummer consument:

Handtekening consument :          

 

18.6 - Annuleren

1.Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijden schriftelijk annuleren.

2.Binnen 24 uur kan de consument de reservering van de huurmaterialen kosteloos annuleren via een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl

3.Indien de overeenkomst tussentijds, na 24 uur wordt geannuleerd door de consument, heeft ballonplus recht op een compensatie. Dit vanwege het daardoor ontstaande en aannemelijk te maken bezettingsverlies. De volgende compensatie staffel is van toepassing tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ballonplus zijn toe te rekenen.

4.Bij annulering door de consument  tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 10% van het huurtarief  in rekening gebracht.

5.Bij annulering door de consument van 6,5,4,3 of bij 2 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 25 % van het huurtarief in rekening gebracht.

6.Bij annulering door de consument 1 dag voor uitvoeringsdatum  wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

7.Bij annulering door de consument 12 uur of minder voor uitvoeringsdatum wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.

8.Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

9.Als de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door ballonplus,  wordt er contact opgenomen met de consument.  Indien nodig zal ballonplus zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten gronde liggen die toe te rekenen zijn aan de consument.

10.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ballonplus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de consument in rekening gebracht.

 

18.7 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op het verhuurde artikel kan de consument dit kenbaar maken, doch binnen het termijn van de overeenkomst, volledig en duidelijk omschreven bij ballonplus. De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus.

2.Mocht de consument en de ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

 

Artikel 19- De voorwaarden Cadeauballon

Een cadeauballon is een ballon waar een cadeau(‘s) of geld in kan worden gestopt. Het is gemaakt met een speciaal apparaat die niet in de winkel staat, dus u kunt er niet op wachten, minimaal dag van te voren bestellen. Een cadeauballon is zo’n 70 cm hoog en gevuld met lucht, dus hij zweeft niet. 

 

19.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus.nl

Boeketten.nl V.O.F

Winkelcentrum Galecop 14, 

3437 JV Nieuwegein

info@ballonplus.nl

Telefoonnummer: 06-10778620.    [1]

E-mail: info@ballonplus.nl [2]

KvK-nummer:77441192

Btw-identificatienummer:NL861008273B01

19.2 - Levering

1.Levering van de cadeauballonnen is niet mogelijk. Cadeauballonnen kunnen alleen worden afgehaald in de winkel, passage 86 3431LR Nieuwegein.

 

19.3 - Bestellen

1.Minimaal twee dagen van te voren dient de cadeauballon te worden besteld via de website ballonplus.nl of in de winkel.

2.Daarvoor dienen ook de nodige materialen geleverd  te zijn. Dat wil zeggen dat de cadeau(‘s) en/of geld die de consument er in wilt hebben voordat de ballon wordt besteld bij ballonplus zijn afgegeven.

3.Ballonplus heeft het recht om een cadeauballon bestelling te weigeren. Het indienen van een claim van welke aard dan ook, is niet mogelijk.

4.De prijs van de cadeauballon is incl. BTW ,tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Voorwaarden aan het cadeau (‘s) wat in de cadeauballon moet:

1.Maximale gewicht van het cadeau mag 400 gram zijn

2.Maximale doorsnede van de nek van de ballon is ongeveer 14 cm, dus het cadeau moet kleiner zijn, wil het in de cadeauballon passen. (cadeau ter grootte van een cd kan).

3.Het cadeau mag geen scherpe randen of kanten bevatten.

4.Ballonplus doet, indien mogelijk, uiterlijk 3 cadeautjes in één cadeauballon.  (geen los geld, snoep of ander klein zwaar spul)

5.Ballonplus doet maximaal 5 briefjes in de ballon. De consument moet dit bedrag van maximaal 5 briefjes contant overhandigen. (Dit kan dus niet worden aangeslagen op de kassa of online bij de bestelling van een cadeauballon worden betaald, omdat het geld direct weer in de ballon gaat en daarom geen inkomsten is voor ballonplus).
 

19.4 - Betaling

1.De prijs van de cadeauballon is incl. BTW ,tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.De cadeauballon kan worden betaald in de winkel doormiddel van pin of contant. Of  de consument kan online betalen via ballonplus.nl doormiddel van Ideal, Maestro, visa of vooraf overmaken per bank.

3.In beide gevallen moet het eventuele geld wat in de cadeauballon moet, los en contant worden overhandigd in de winkel van ballonplus. Ballonplus zorgt ervoor dat dat bedrag in de ballon komt.

 

19.5 - Garantie

1.Ballonplus geeft een garantie tot aan de deur. De consument haalt een goede kwaliteit cadeauballon af. Wat verder met de cadeauballon gebeurt buiten de deur van de ballonplus winkel is voor risico van de consument. Ballonplus maakt gebruik van goede kwaliteit ballonnen. De ballonnen laat ballonplus expres een nacht staan, zodat eventuele gebreken worden opgemerkt. Hierdoor bent u verzekerd van een cadeauballon van uitstekende kwaliteit. Als een ballon een defect zou hebben zou hij in het apparaat direct knappen.

2.Ballonplus is niet aansprakelijk voor beschadiging van de kleine ballonnetjes in de cadeauballon alsmede door de cadeau(‘s) die de consument erin wilt hebben.

3.Ballonplus geeft advies over de cadeau(‘s) die in de cadeauballon kunnen maar het blijft het risico voor de consument om de cadeau(‘s) in de ballon te laten stoppen die dus eventuele gebreken aan de ballon veroorzaken.

4.De cadeauballon kan door temperatuurverschil wit uitslaan. De onder ballon ook wel stuffer en/of de latex top ballon is dan niet meer doorzichtig maar wit uit gaan slaan. Dit is een natuurlijkverschijnsel, alsmede de latex ballon die wordt gebruikt voor de cadeauballon een natuurproduct is. En deze latex ballonnen werkt met temperatuurschommelingen. Hier kan ballonplus niets aan doen. En niet aansprakelijk van worden gesteld.

5.De cadeauballon en/of top ballon latex of folie kan door temperatuurschommelingen krimpen of springen. Het is aan de consument om de ballon op kamertemperatuur te houden, en warmteovergangen zie temperatuurschommelingen te beperken.  Hier is geen garantie op te verhalen bij ballonplus.nl.

6.Ballonplus kan geen garantie geven over de houdbaarheidsduur van een cadeauballon. Normaliter staat de cadeauballon de dag van afhalen het mooiste. Maar dit is afhankelijk van de omstandigheden waarin de cadeauballon zich bevindt. De houdbaarheidsduur berust dus geen garantie.

7.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen van inhoud en de cadeauballon zelf. Het gebruik/geven is geheel voor eigen risico!

 

19.6 - Herroepingsrecht

1.Een cadeauballon is uitgesloten van herroepingsrecht want, de cadeauballon heeft een beperkte houdbaarheid en speciaal voor de consument gemaakt. De cadeauballon is latex, wat wordt gemaakt van het sap van de rubberboom. Latex doet er ongeveer net zo lang over als een eikenblad om te vergaan. Een latex ballon is dus 100% biologisch afbreekbaar.

 

19.7 - Annuleren

1.De consument heeft recht op annuleren, mits dit haalbaar is en voor 18:00 de dag vóór ophalen bekend is bij ballonplus.

2.Als de consument de bestelde cadeauballon wilt annuleren dient de consument dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij ballonplus. Dit kan doormiddel van een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Indien de cadeauballon dan nog niet is gemaakt, is annuleren kosteloos.

3.Wanneer de consument te laat is met annuleren, dient de consument de bestelde cadeauballon af te halen en te betalen. Het is speciaal voor de consument gemaakt en kan dus niet worden verkocht omdat deze cadeauballon zo specifiek is samengesteld. Daarnaast is de cadeauballon ook beperkt houdbaar. Hierdoor wordt de cadeauballon dus gewoon berekend.

 

19.8 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de cadeauballon kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.

2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie van de cadeauballon voordat de consument een klacht indient.

3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.

4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

 

 

Artikel 20- De voorwaarden Ballondecoraties

20.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus.nl

Boeketten.nl V.O.F

Winkelcentrum Galecop 14, 

3437 JV Nieuwegein

info@ballonplus.nl

Telefoonnummer: 06-10778620.   

E-mail: info@ballonplus.nl

KvK-nummer:77441192

Btw-identificatienummer:NL861008273B01

 

20.2 - Bestellen

1.De prijzen van ballondecoraties zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.Ballondecoraties kunnen alleen worden besteld in overleg met ballonplus.

3.Een eventueel gemaakte, samengestelde prijsopgave, verplicht ballonplus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.Aanbiedingen of prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5.Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de prijsafspraak opgenomen aanbod, is de consument daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen en deze afwijkende aanvaarding tot stand. Tenzij ballonplus anders aangeeft.

 

20.3 Betaling

1.Ballondecoraties kunnen worden betaald in de winkel doormiddel van pin of contant. Of de consument kan online betalen via ballonplus.nl doormiddel van Ideal, Maestro, visa of vooraf overmaken per bank.

2.Ballonplus rekent een borgsom van € 50,- voor één pilaar en € 100,- voor een boog. Deze dient contant te worden overhandigd nog voordat de ballondecoratie wordt geleverd of wordt afgehaald.

3.De borgsom ontvangt de consument contant terug, wanneer de consument binnen zeven dagen de metalen voeten/ondergrond (excl. ballonnen en geheel in tact) aflevert in de winkel.

4.Bij overschrijding van de overeenkomst, schade aan- of zoek raken en/of diefstal van onderdelen, is ballonplus gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de consument te verhalen.

5.De kosten van het niet tijdig terugbrengen bedragen, per dag te laat retour, € 5.- Dit geld wordt afgetrokken van de borgsom, die wordt terugbetaald wanneer de consument de metalen voeten/ondergrond terug brengt. Bij het zoekraken of vermissingen van delen van de ondergrond, krijgt de consument de borg niet retour en daaropvolgend krijgt de consument een extra rekening van € 25,- per één pilaar en €50,- per boog.

 

20.4 - Levering

1.In principe dient de consument de ballondecoratie zelf af te halen in de winkel van ballonplus.

2.Indien niet mogelijk omdat de consument een te kleine auto heeft bijvoorbeeld, kan er contact op worden genomen voor levering. Levering kan alleen plaats vinden als het past in de planning van ballonplus.

3.Wanneer de consument nog niet middels overschrijving per bank, Ideal, maestro of visa heeft betaald dient de consument het bedrag + borgsom contant aan de chauffeur te betalen. Indien betaald is met vooruitbetaling met de website dient alsnog de afleverkosten en de borgsom contant te worden betaald.

4.De kosten van het bezorgen zijn €0,50 cent per gereden kilometer vanaf passage 86, 3431LR te Nieuwegein. Met een minimum van €12,50 voor het bezorgen en minimum van €12,50 voor het ophalen van de ballondecoratie. De prijs van het leveren is voor de consument vooruit in te zien, doormiddel van een tomtom die wordt ingesteld op de snelste route vanaf de winkel naar locatie.

5.Afgesproken tijd van levering is altijd een benadering.

6.Wanneer ballonplus pech onderweg ondervind, zal ballonplus altijd proberen om de bestelde ballondecoratie op tijd ter plaatse te krijgen. Wanneer dit op geen manier mogelijk is, zal de consument de vooruitbetaling terug ontvangen. Het indienen van een claim van welke aard dan ook, is niet mogelijk.

7.Direct nadat de ballondecoratie geleverd is draagt de consument het risico van alle directe of indirecte schade welke eventueel ontstaan aan of door de ballondecoratie.

 

20.5 - Garantie

1.Ballonplus garandeert dat de ballondecoratie voldoet aan de gebruikelijke normen en eisen die hieraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.De consument dient bij aflevering of wanneer de consument zelf afhaalt, de ballondecoratie te controleren op gebreken. De gebreken kunnen en worden op dat moment opgelost.

3.De consument is tevreden wanneer de ballondecoratie staat of wordt afgehaald. De garantie stopt wanneer ballonplus weg is, of wanneer de consument de deur uit gaat met de ballondecoratie. Welke zonder gebreken mee is gegaan/staat. Wat er verder met de ballondecoratie gebeurt, is op risico van de consument.

4.Ballonplus kan geen garantie geven hoe lang een ballondecoratie staat en/of hangt.

5.In geval van enig gevaar, bijvoorbeeld een storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie dient de consument de ballondecoratie in veiligheid te brengen. Latex met weerschommelingen, regen, storm het afbraakproces wordt zo vele malen versneld, hier is de consument van bewust.

6.Ballonplus kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium en schade veroorzaakt aan personen en roerende en onroerende zaken door de ballonnen en constructies door ons geleverd.

 

20.6 - Annuleren

1.Binnen 24 uur kan de consument de ballondecoratie kosteloos annuleren via een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl.

2.Indien de overeenkomst tussentijds, na 24 uur wordt geannuleerd door de consument, heeft ballonplus recht op een compensatie. Dit vanwege het daardoor ontstaande en aannemelijk te maken bezettingsverlies. De volgende compensatie staffel is van toepassing tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ballonplus zijn toe te rekenen.

3.Bij annulering door de consument na 24 tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 10% van de ballondecoratie  in rekening gebracht.

4.Bij annulering door de consument van 6,5,4,3 of bij 2 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 25 % van de ballondecoratie in rekening gebracht.

5.Bij annulering door de consument 1 dag voor uitvoeringsdatum wordt 50% van de ballondecoratie in rekening gebracht.

6.Bij annulering door de consument 12 uur of minder voor uitvoeringsdatum wordt 100% van de ballondecoratie in rekening gebracht.

7.Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

8.Als de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door ballonplus,  wordt er contact opgenomen met de consument.  Indien nodig zal ballonplus zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten gronde liggen die toe te rekenen zijn aan de consument.

9.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ballonplus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de consument in rekening gebracht.

10.Speciaal bestelde ballonnen en/of grote aantallen of andere afwijkende eisen van de consument voor ballondecoraties, wat ballonplus moet incalculeren, kunnen na overeenkomst niet meer worden geannuleerd.

 

20.7 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de ballondecoratie, kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.

2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie van de ballondecoratie voordat de consument een klacht indient.

3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.

4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

 

Artikel 21 - De voorwaarden ballon met helium versturen

21.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus

(Post) - Adres : Mereveldlaan 46, 3454CH De Meern

(Afhaal) - Adres: Passage 86, 3431LR Nieuwegein

Telefoonnummer: 06-10778620

E-mail: info@ballonplus.nl

KvK-nummer:68965761

Btw-identificatienummer: NL1689.11.954.B01

 

21.2 - Betaling

1.De prijzen zijn inc. BTW, excl. Verzendkosten tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.De betaling verschiet middels de website van ballonplus met IDEAL, maestro, visa, vooraf overmaken of betalen in de winkel (als de consument de bestelling komt ophalen is betalen in de winkel van toepassing).

3.De verzendkosten in Nederland bedragen per pakketpost 4,99. Bestellingen worden verzonden met track and trace nummer.

 

21.3 - Levering

1.De levering wordt uitgevoerd door PostNL die bezorgen van dinsdag t/m zaterdag postpakketten.

2.Binnen 3 werkdagen dat de consument zijn/haar order heeft geplaatst wordt de ballon met helium verzonden. Doormiddel van de geleverde Track and Trace code ziet de consument waar het pakket zich bevind.

3.Zendingen via PostNL hebben een gemiddelde levertijd van 1-2 werkdagen (m.u.v. maandag en feestdagen). 

4.Ballonplus is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen tijdens de transport via PostNL.

5.Als de consument niet thuis is op het moment dat de bestelling wordt geleverd, laat de bezorger een bericht achter en probeert het op een ander moment opnieuw. Als het pakket na 2 afleverpogingen definitief niet kan worden bezorgd, wordt het pakket naar een postkantoor bij de consument in de buurt gebracht. De consument haalt dan zelf het pakket af bij het afleverpunt.

6.Heliumballonnen zijn niet voor piepstementjes, hierdoor kan bijvoorbeeld een klaplong ontstaan. In ademen van helium is zeer gevaarlijk. Ballonplus kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium en schade veroorzaakt aan personen en roerende en onroerende zaken door de ballonnen en constructies door ons geleverd.

 

21.4 - Overmacht

1.Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Ballonplus schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de consument. Ballonplus vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van de ontvanger, storing op internet/servers, telefoonverbindingen. De consument mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op een ander tijdstip te laten leveren.

 

21.5 - Garantie

1.Er kan geen garantie worden gegeven hoe lang een ballon zweeft. Een ballon gevuld met helium heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en kan met diverse invloeden minder lang zweven.

2.Wanneer er een specifieke datum is aangegeven/bezorgmoment, zal dit een benadering zijn. Ballonplus doet haar best maar kan niks garanderen.

 

21.6 - Annuleren

1.Als de consument de bestelde ballon met wilt annuleren dient de consument dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij ballonplus. Dit kan doormiddel van een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Indien de ballon met helium dan nog niet klaar gemaakt voor verzending, is annuleren kosteloos.

2.De consument heeft recht op annuleren, mits haalbaar. Alleen als de ballon met helium nog niet klaar is gemaakt voor verzending.

3.Wanneer de consument te laat is met annuleren dient deze te worden afgenomen. De ballon met helium is maar beperkt houdbaar, en speciaal voor de consument verpakt en geblazen.

 

21.7 - Herroepingsrecht

1.Een ballon met helium is uitgesloten van herroepingsrecht want, de cadeauballon heeft een beperkte houdbaarheid.

 

21.8 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de ballon met helium, kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.

2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie en voorwaarden die zijn geaccepteerd voordat de overeenkomst van de ballon met helium, voordat de consument een klacht indient.

3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.

4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Ballonplus
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van de herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van Ballonplus bij herroeping
Artikel 10- Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11- De Prijs
Artikel 12- Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13- Levering en uitvoering
Artikel 14- Betaling
Artikel 15- Klachtregeling
Artikel 16- Geschillen
Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage I - Modelformulier voor herroeping
Artikel 18- De voorwaarden huur (rode loper paaltjes, opblaasfiguur, heliumtank)
Artikel 19- De voorwaarden Cadeauballon
Artikel 20- De voorwaarden Ballondecoraties
Artikel 21- De voorwaarden ballon met helium versturen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ballonplus worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ballonplus.
2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
4.Dag: kalenderdag.
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
6.Footer: de laatste balk van de website van ballonplus waar belangrijke informatie als algemene voorwaarden, herroepingsrecht etcetera zijn te lezen en te downloaden.
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ballonplus in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ballonplus en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen.
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ballonplus gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van Ballonplus

Ballonplus.nl
Boeketten.nl V.O.F
Adres: Winkelcentrum Galecop 14, 3437JV Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-10778620. [1]
E-mail: info@ballonplus.nl [2]
KvK-nummer: 77441192
Btw-identificatienummer: NL861008273B01

[1]Dit telefoonnummer is bereikbaar via whatsapp 24/7. Dorien appt openingstijden terug. Bellen kan tijdens de openingstijden (ma t/m Do 9:00 tot 18:00, vr 9:00 tot 19:00, za: 8:00 tot 17:00 en zo: 12:00 tot 17:00) indien niet kan worden opgenomen, kan de consument een bericht inspreken. Dan wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld.
[2] Email wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ballonplus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ballonplus en consument. Artikel 18,19,20 en 21 geven extra inzicht voor de consument met betrekking op bijzondere producten in de webshop van ballonplus.
2.Zakelijke klanten dienen contact op te nemen met ballonplus om een bestelling te kunnen plaatsen. Voor zakelijke klanten is het mogelijk om prijzen excl. Btw en op rekening te zetten. Zakelijke klanten gaan altijd eerst in overleg met ballonplus. De eerste betaling dient altijd voor levering opdracht te zijn voldaan. Na de eerste bestelling voor zakelijke klanten is op rekening zetten pas mogelijk.
3.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De Algemene voorwaarden is te vinden in de footer van de website, daar ook te downloaden. Deze kan door de consument op een eenvoudige manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Ballonplus stelt voordat de consument betaald algemene voorwaarden ter kennis, alsmede om te accepteren om verder te gaan met de aankoop. Op verzoek van de consument kan ballonplus de algemene voorwaarden kosteloos naar de consument sturen.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ballonplus niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.Mondelinge prijsopgaven zijn slechts een voorlopige prijsindicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
5.In artikel 18 t/m 21 zijn extra informatie geschreven over aanbod van ballonnen met helium, cadeauballon, verhuur en ballondecoraties deze producten hebben extra voorwaardes/informatie wat de consument moet weten voordat akkoord wordt gegeven.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd ballonplus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ballonplus is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Ballonplus schikt over de technische en organisatorische maatregelen die ter beveiliging van de elektronische overdracht van data nodig zijn. Consument kan zijn/haar order plaatsen en afrekenen in een veilige web-omgeving.
4.Ballonplus kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ballonplus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Ballonplus heeft in de footer van de website voor de consument de volgende informatie staan die de consument kan opslaan op een duurzame gegevensdrager of indien nodig dit kosteloos wordt toegezonden aan consument;
a.het bezoekadres van de vestiging van ballonplus waar de consument met klachten terecht kan.
b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e.het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten zonder lucht/helium en die geen cadeauballon, fotoballon, latexballonnen of ballondecoratie zijn:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ballonplus zou het op prijs stellen als de consument de reden van herroeping zal vermelden, maar het is geen verplichting voor de consument om dit te melden.
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ballonplus mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van de herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ballonplus.
2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ballonplus. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ballonplus verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Deze kosten worden geschat op maximaal 6,95 euro.
6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7.Indien er waardevermindering aan het product is ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking na te gaan, worden deze waardevermindering doorberekend aan de consument.

Artikel 9 - Verplichtingen van ballonplus bij herroeping

1.Ballonplus stuurt na het krijgen van de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.Ballonplus vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ballonplus in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Ballonplus mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.Ballonplus gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ballonplus de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10- Uitsluiting herroepingsrecht

Ballonplus kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ballonplus dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
3.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; als fotoballonnen, ballondecoraties, cadeauballonnen, samengestelde heliumtrossen.
4.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; heliumballonnen, latexballonnen, cadeauballonnen, ballonnen die al gevuld met lucht worden verzonden, latexballonnen met of zonder helium.
5.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Artikel 18 t/m 21 kan de consument meer informatie verschaffen over de producten die uitgesloten zijn van herroeping door ballonplus.


Artikel 11- De Prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12- Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.Ballonplus staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door ballonplus, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ballonplus kan doen gelden indien ballonplus is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ballonplus, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen tijdens het gebruik van de ballonnen, verhuurde en bestelde artikelen van ballonplus. Het gebruik is geheel voor eigen risico! Zo valt confetti op een houten vloer buiten de garantie op vlekken doordat de vloer vochtig is geworden. De consument dient logisch na te denken voordat een ballon wordt geknapt binnenshuis (gender reveal) of van het prikken van een cadeauballon.
5.Daarnaast zijn ballonnen en toebehoren enkel als decoratie te gebruiken. Dus niet eetbaar, onder de 3 jaar is het gebruiken van bestelde artikelen sowieso verboden, door stikkings gevaar wanneer een ballon in stukken knapt. Altijd zorgvuldig met de ballonplus producten omgaan, en buiten bereik van kinderen houden.


Artikel 13- Levering en uitvoering

1.Ballonplus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ballonplus kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ballonplus geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ballonplus tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ballonplus bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14- Betaling

1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ballonplus te melden.
4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ballonplus is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ballonplus gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ballonplus kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15- Klachtregeling

1.Ballonplus beschikt -en handelt - over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure te vinden in de algemene voorwaarden en de footer.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ballonplus.
3.Bij ballonplus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ballonplus binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.De consument dient ballonplus in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Artikel 16- Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen ballonplus en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.Ballonplus behoud het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien er nieuwe vorderingen als wetgeving of veranderingen intern komen.
2.De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de consument. zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomsten nog van toepassing.
3.Teksten, afbeeldingen, decoraties of enig ander materiaal mogen niet worden verveelvoudigd, kopieert, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ballonplus.

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Ballonplus.nl
Boeketten.nl V.O.F
Winkelcentrum Galecop 14, 3437JV Nieuwegein
Info@ballonplus.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Artikel 18- De voorwaarden huur (rode loper paaltjes, opblaasfiguur, heliumtank)

18.1 Contactgegevens ballonplus

Ballonplus
Boeketten.nl V.O.F
Winkelcentrum Galecop 14, 3437JV Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-10778620
E-mail: info@ballonplus.nl
KvK-nummer:77441192
Btw-identificatienummer: NL861008273B01
18.2 - Betaling en afhandeling

1.De prijzen van het verhuur voor de consument zijn incl. BTW, excl. Eventuele leveringskosten tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.Bij het ophalen van de verhuurmaterialen in de winkel kan de consument betalen met pin of contant. Of, de consument betaald vooruit via de website doormiddel van Ideal, maestro, visa of vooruitbetaling per bank. Bij opmerkingen zet de consument dan de gewenste ophaaldatum in de winkel.
3.Bij het verhuren van de rode loper paaltjes, opblaasfiguren en heliumtank wordt een waarborg gevraagd (borgsom/IDkaart/paspoort).
4.De borg moet in beide gevallen contant betaald worden bij het ophalen van de verhuurmaterialen. De borgsom bedraagt €50 euro contant per één opblaasfiguur, verhuur van rode loper paaltjes en helium tank bedragen €100 euro aan borgsom. De borgsom dient bij ophalen, in contanten, van de verhuurartikelen in de winkel te worden voldaan.
5.In geval van enig gevaar, bijvoorbeeld een storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de consument het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.
6.De consument levert de gehuurde materialen na gebruik schoon af. Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van €25.-
7.De consument geeft bij inlevering aan of de materialen nog nat/vochtig zijn. Bij niet vermelden hiervan komen de schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de consument.
8.Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van ballonplus.
9.Na teruggave van onbeschadigde verhuurde paaltjes, opblaasfiguur of heliumtank volgt teruggave van de betaalde borgsom.
10.Bij overschrijding van de huurperiode, schade aan- of zoek raken en of diefstal van onderdelen, is ballonplus gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de consument te verhalen.
11.Indien na teruggave van de gehuurde materialen deze niet direct gecontroleerd worden op defecten, zal ballonplus dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de opdrachtgever.
12.De consument kan ballonplus niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.

18.3 - Garantie

1.Mocht de consument na het opzetten van de materialen schade constateren, stel ballonplus dan per direct op de hoogte. Dit kan door te bellen naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ballonplus niet bekend waren, worden bij de consument in rekening gebracht.
2.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen tijdens het gebruik van de verhuurde artikelen. Het gebruik is geheel voor eigen risico!

18.4 - Levering

1.In principe dient de consument de verhuurartikelen af te halen in de winkel van ballonplus.
2.Indien het verhuurartikel bezorgd dient te worden, gaat dit altijd in overleg met ballonplus.
3.De chauffeur van ballonplus helpt de consument bij het uitladen van de materialen. De consument zorgt zelf dat het verhuurartikel op de juiste plaats terecht komt. Wanneer de consument nog niet middels overschrijving per bank, Ideal, maestro of visa heeft betaald dient de consument het bedrag + borg contant aan de chauffeur te betalen. Indien betaald is met vooruitbetaling met de website dient alsnog de afleverkosten en de borg contant te worden betaald.
4.De kosten van het bezorgen zijn €0,50 cent per gereden kilometer vanaf passage 86, 3431LR te Nieuwegein. Met een minimum van €12,50 voor het bezorgen en een minimum van €12,50 voor het ophalen voor het verhuurartikel.

18.5 - Huurovereenkomst

1.De consument is verplicht de huurvoorwaarden, de meegeleverde gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen van ballonplus aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Daarnaast moet de consument het verhuur contract tekenen.

Verhuur contract

De algemene voorwaarden voor het verhuur bij ballonplus zijn in acht genomen en de consument gaat akkoord met de gestelde voorwaarden op:

Verhuur product :
Datum ophalen / terug brengen:
Handtekening ballonplus:
Naam consument:
Adres consument:
Postcode en woonplaats consument:
Telefoonnummer consument:
ID nummer consument:
Handtekening consument :

18.6 - Annuleren

1.Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijden schriftelijk annuleren.
2.Binnen 24 uur kan de consument de reservering van de huurmaterialen kosteloos annuleren via een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl
3.Indien de overeenkomst tussentijds, na 24 uur wordt geannuleerd door de consument, heeft ballonplus recht op een compensatie. Dit vanwege het daardoor ontstaande en aannemelijk te maken bezettingsverlies. De volgende compensatie staffel is van toepassing tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ballonplus zijn toe te rekenen.
4.Bij annulering door de consument na 24 uur tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 10% van het huurtarief in rekening gebracht.
5.Bij annulering door de consument van 6,5,4,3 of bij 2 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 25 % van het huurtarief in rekening gebracht.
6.Bij annulering door de consument 1 dag voor uitvoeringsdatum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
7.Bij annulering door de consument 12 uur of minder voor uitvoeringsdatum wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
8.Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.
9.Als de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door ballonplus, wordt er contact opgenomen met de consument. Indien nodig zal ballonplus zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten gronde liggen die toe te rekenen zijn aan de consument.
10.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ballonplus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de consument in rekening gebracht.

18.7 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op het verhuurde artikel kan de consument dit kenbaar maken, doch binnen het termijn van de overeenkomst, volledig en duidelijk omschreven bij ballonplus. De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus.
2.Mocht de consument en de ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Artikel 19- De voorwaarden Cadeauballon

Een cadeauballon is een ballon waar een cadeau(‘s) of geld in kan worden gestopt. Het is gemaakt met een speciaal apparaat die niet in de winkel staat, dus u kunt er niet op wachten, minimaal dag van te voren bestellen. Een cadeauballon is zo’n 70 cm hoog en gevuld met lucht, dus hij zweeft niet.

19.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus
Boeketten.nl V.O.F
Winkelcentrum Galecop 14, 3437JV Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-10778620
E-mail: info@ballonplus.nl
KvK-nummer:77441192
Btw-identificatienummer: NL861008273B01

19.2 - Levering

1.Levering van de cadeauballonnen is niet mogelijk. Cadeauballonnen kunnen alleen worden afgehaald in de winkel, passage 86 3431LR Nieuwegein.

19.3 - Bestellen

1.Minimaal een dag van te voren dient de cadeauballon te worden besteld via de website ballonplus.nl of in de winkel.
2.Daarvoor dienen ook de nodige materialen geleverd te zijn. Dat wil zeggen dat de cadeau(‘s) en/of geld die de consument er in wilt hebben voordat de ballon wordt besteld bij ballonplus zijn afgegeven.
3.Ballonplus heeft het recht om een cadeauballon bestelling te weigeren. Het indienen van een claim van welke aard dan ook, is niet mogelijk.
4.De prijs van de cadeauballon is incl. BTW ,tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden aan het cadeau (‘s) wat in de cadeauballon moet:

1.Maximale gewicht van het cadeau mag 400 gram zijn
2.Maximale doorsnede van de nek van de ballon is ongeveer 14 cm, dus het cadeau moet kleiner zijn, wil het in de cadeauballon passen. (cadeau ter grootte van een cd kan).
3.Het cadeau mag geen scherpe randen of kanten bevatten.
4.Ballonplus doet, indien mogelijk, uiterlijk 3 cadeautjes in één cadeauballon. (geen los geld, snoep of ander klein zwaar spul)
5.Ballonplus doet maximaal 5 briefjes in de ballon. De consument moet dit bedrag van maximaal 5 briefjes contant overhandigen. (Dit kan dus niet worden aangeslagen op de kassa of online bij de bestelling van een cadeauballon worden betaald, omdat het geld direct weer in de ballon gaat en daarom geen inkomsten is voor ballonplus).

19.4 - Betaling

1.De prijs van de cadeauballon is incl. BTW ,tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.De cadeauballon kan worden betaald in de winkel doormiddel van pin of contant. Of de consument kan online betalen via ballonplus.nl doormiddel van Ideal, Maestro, visa of vooraf overmaken per bank.
3.In beide gevallen moet het eventuele geld wat in de cadeauballon moet, los en contant worden overhandigd in de winkel van ballonplus. Ballonplus zorgt ervoor dat dat bedrag in de ballon komt.

19.5 - Garantie

1.Ballonplus geeft een garantie tot aan de deur. De consument haalt een goede kwaliteit cadeauballon af. Wat verder met de cadeauballon gebeurt buiten de deur van de ballonplus winkel is voor risico van de consument. Ballonplus maakt gebruik van goede kwaliteit ballonnen. De ballonnen laat ballonplus expres een nacht staan, zodat eventuele gebreken worden opgemerkt. Hierdoor bent u verzekerd van een cadeauballon van uitstekende kwaliteit. Als een ballon een defect zou hebben zou hij in het apparaat direct knappen.
2.Ballonplus is niet aansprakelijk voor beschadiging van de kleine ballonnetjes in de cadeauballon alsmede door de cadeau(‘s) die de consument erin wilt hebben.
3.Ballonplus geeft advies over de cadeau(‘s) die in de cadeauballon kunnen maar het blijft het risico voor de consument om de cadeau(‘s) in de ballon te laten stoppen die dus eventuele gebreken aan de ballon veroorzaken.
4.De cadeauballon kan door temperatuurverschil wit uitslaan. De onder ballon ook wel stuffer en/of de latex top ballon is dan niet meer doorzichtig maar wit uit gaan slaan. Dit is een natuurlijkverschijnsel, alsmede de latex ballon die wordt gebruikt voor de cadeauballon een natuurproduct is. En deze latex ballonnen werkt met temperatuurschommelingen. Hier kan ballonplus niets aan doen. En niet aansprakelijk van worden gesteld.
5.De cadeauballon en/of top ballon latex of folie kan door temperatuurschommelingen krimpen of springen. Het is aan de consument om de ballon op kamertemperatuur te houden, en warmteovergangen zie temperatuurschommelingen te beperken. Hier is geen garantie op te verhalen bij ballonplus.nl.
6.Ballonplus kan geen garantie geven over de houdbaarheidsduur van een cadeauballon. Normaliter staat de cadeauballon de dag van afhalen het mooiste. Maar dit is afhankelijk van de omstandigheden waarin de cadeauballon zich bevindt. De houdbaarheidsduur berust dus geen garantie.
7.De consument is zelf aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan aan personen en/ of goederen van inhoud en de cadeauballon zelf. Het gebruik/geven is geheel voor eigen risico!

19.6 - Herroepingsrecht

1.Een cadeauballon is uitgesloten van herroepingsrecht want, de cadeauballon heeft een beperkte houdbaarheid en speciaal voor de consument gemaakt. De cadeauballon is latex, wat wordt gemaakt van het sap van de rubberboom. Latex doet er ongeveer net zo lang over als een eikenblad om te vergaan. Een latex ballon is dus 100% biologisch afbreekbaar.

19.7 - Annuleren

1.De consument heeft recht op annuleren, mits dit haalbaar is en voor 18:00 de dag vóór ophalen bekend is bij ballonplus.
2.Als de consument de bestelde cadeauballon wilt annuleren dient de consument dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij ballonplus. Dit kan doormiddel van een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Indien de cadeauballon dan nog niet is gemaakt, is annuleren kosteloos.
3.Wanneer de consument te laat is met annuleren, dient de consument de bestelde cadeauballon af te halen en te betalen. Het is speciaal voor de consument gemaakt en kan dus niet worden verkocht omdat deze cadeauballon zo specifiek is samengesteld. Daarnaast is de cadeauballon ook beperkt houdbaar. Hierdoor wordt de cadeauballon dus gewoon berekend.

19.8 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de cadeauballon kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.
2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie van de cadeauballon voordat de consument een klacht indient.
3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.
4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.


Artikel 20- De voorwaarden Ballondecoraties

20.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus
Boeketten.nl
Winkelcentrum Galecop 14, 3437JV Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-10778620
E-mail: info@ballonplus.nl
KvK-nummer:77441192
Btw-identificatienummer: NL861008273B01


20.2 - Bestellen

1.De prijzen van ballondecoraties zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.Ballondecoraties kunnen alleen worden besteld in overleg met ballonplus.
3.Een eventueel gemaakte, samengestelde prijsopgave, verplicht ballonplus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.Aanbiedingen of prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5.Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de prijsafspraak opgenomen aanbod, is de consument daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen en deze afwijkende aanvaarding tot stand. Tenzij ballonplus anders aangeeft.

20.3 Betaling

1.Ballondecoraties kunnen worden betaald in de winkel doormiddel van pin of contant. Of de consument kan online betalen via ballonplus.nl doormiddel van Ideal, Maestro, visa of vooraf overmaken per bank.
2.Ballonplus rekent een borgsom van € 50,- voor één pilaar en € 100,- voor een boog. Deze dient contant te worden overhandigd nog voordat de ballondecoratie wordt geleverd of wordt afgehaald.
3.De borgsom ontvangt de consument contant terug, wanneer de consument binnen zeven dagen de metalen voeten/ondergrond (excl. ballonnen en geheel in tact) aflevert in de winkel.
4.Bij overschrijding van de overeenkomst, schade aan- of zoek raken en/of diefstal van onderdelen, is ballonplus gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de consument te verhalen.
5.De kosten van het niet tijdig terugbrengen bedragen, per dag te laat retour, € 5.- Dit geld wordt afgetrokken van de borgsom, die wordt terugbetaald wanneer de consument de metalen voeten/ondergrond terug brengt. Bij het zoekraken of vermissingen van delen van de ondergrond, krijgt de consument de borg niet retour en daaropvolgend krijgt de consument een extra rekening van € 25,- per één pilaar en €50,- per boog.

20.4 - Levering

1.In principe dient de consument de ballondecoratie zelf af te halen in de winkel van ballonplus.
2.Indien niet mogelijk omdat de consument een te kleine auto heeft bijvoorbeeld, kan er contact op worden genomen voor levering. Levering kan alleen plaats vinden als het past in de planning van ballonplus.
3.Wanneer de consument nog niet middels overschrijving per bank, Ideal, maestro of visa heeft betaald dient de consument het bedrag + borgsom contant aan de chauffeur te betalen. Indien betaald is met vooruitbetaling met de website dient alsnog de afleverkosten en de borgsom contant te worden betaald.
4.De kosten van het bezorgen zijn €0,50 cent per gereden kilometer vanaf passage 86, 3431LR te Nieuwegein. Met een minimum van €12,50 voor het bezorgen en minimum van €12,50 voor het ophalen van de ballondecoratie. De prijs van het leveren is voor de consument vooruit in te zien, doormiddel van een tomtom die wordt ingesteld op de snelste route vanaf de winkel naar locatie.
5.Afgesproken tijd van levering is altijd een benadering.
6.Wanneer ballonplus pech onderweg ondervind, zal ballonplus altijd proberen om de bestelde ballondecoratie op tijd ter plaatse te krijgen. Wanneer dit op geen manier mogelijk is, zal de consument de vooruitbetaling terug ontvangen. Het indienen van een claim van welke aard dan ook, is niet mogelijk.
7.Direct nadat de ballondecoratie geleverd is draagt de consument het risico van alle directe of indirecte schade welke eventueel ontstaan aan of door de ballondecoratie.

20.5 - Garantie

1.Ballonplus garandeert dat de ballondecoratie voldoet aan de gebruikelijke normen en eisen die hieraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2.De consument dient bij aflevering of wanneer de consument zelf afhaalt, de ballondecoratie te controleren op gebreken. De gebreken kunnen en worden op dat moment opgelost.
3.De consument is tevreden wanneer de ballondecoratie staat of wordt afgehaald. De garantie stopt wanneer ballonplus weg is, of wanneer de consument de deur uit gaat met de ballondecoratie. Welke zonder gebreken mee is gegaan/staat. Wat er verder met de ballondecoratie gebeurt, is op risico van de consument.
4.Ballonplus kan geen garantie geven hoe lang een ballondecoratie staat en/of hangt.
5.In geval van enig gevaar, bijvoorbeeld een storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie dient de consument de ballondecoratie in veiligheid te brengen. Latex met weerschommelingen, regen, storm het afbraakproces wordt zo vele malen versneld, hier is de consument van bewust.
6.Ballonplus kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium en schade veroorzaakt aan personen en roerende en onroerende zaken door de ballonnen en constructies door ons geleverd.

20.6 - Annuleren

1.Binnen 24 uur kan de consument de ballondecoratie kosteloos annuleren via een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl.
2.Indien de overeenkomst tussentijds, na 24 uur wordt geannuleerd door de consument, heeft ballonplus recht op een compensatie. Dit vanwege het daardoor ontstaande en aannemelijk te maken bezettingsverlies. De volgende compensatie staffel is van toepassing tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ballonplus zijn toe te rekenen.
3.Bij annulering door de consument tot 7 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 10% van de ballondecoratie in rekening gebracht.
4.Bij annulering door de consument van 6,5,4,3 of bij 2 dagen voor uitvoeringsdatum wordt 25 % van de ballondecoratie in rekening gebracht.
5.Bij annulering door de consument 1 dag voor uitvoeringsdatum wordt 50% van de ballondecoratie in rekening gebracht.
6.Bij annulering door de consument 12 uur of minder voor uitvoeringsdatum wordt 100% van de ballondecoratie in rekening gebracht.
7.Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.
8.Als de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door ballonplus, wordt er contact opgenomen met de consument. Indien nodig zal ballonplus zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten gronde liggen die toe te rekenen zijn aan de consument.
9.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ballonplus extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de consument in rekening gebracht.
10.Speciaal bestelde ballonnen en/of grote aantallen of andere afwijkende eisen van de consument voor ballondecoraties, wat ballonplus moet incalculeren, kunnen na overeenkomst niet meer worden geannuleerd.

20.7 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de ballondecoratie, kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.
2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie van de ballondecoratie voordat de consument een klacht indient.
3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.
4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Artikel 21 - De voorwaarden ballon met helium versturen

21.1 - Contactgegevens ballonplus

Ballonplus
(Post ) - Adres : Mereveldlaan 46, 3454CH De Meern
(Afhaal) - Adres: Passage 86, 3431LR Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-10778620
E-mail: info@ballonplus.nl
KvK-nummer:68965761
Btw-identificatienummer: NL1689.11.954.B01

21.2 - Betaling

1.De prijzen zijn inc. BTW, excl. Verzendkosten tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.De betaling verschiet middels de website van ballonplus met IDEAL, maestro, visa, vooraf overmaken of betalen in de winkel (als de consument de bestelling komt ophalen is betalen in de winkel van toepassing).
3.De verzendkosten in Nederland bedragen per pakketpost 4,99. Bestellingen worden verzonden met track and trace nummer.

21.3 - Levering

1.De levering wordt uitgevoerd door PostNL die bezorgen van dinsdag t/m zaterdag postpakketten.
2.Binnen 3 werkdagen dat de consument zijn/haar order heeft geplaatst wordt de ballon met helium verzonden. Doormiddel van de geleverde Track and Trace code ziet de consument waar het pakket zich bevind.
3.Zendingen via PostNL hebben een gemiddelde levertijd van 1-2 werkdagen (m.u.v. maandag en feestdagen).
4.Ballonplus is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen tijdens de transport via PostNL.
5.Als de consument niet thuis is op het moment dat de bestelling wordt geleverd, laat de bezorger een bericht achter en probeert het op een ander moment opnieuw. Als het pakket na 2 afleverpogingen definitief niet kan worden bezorgd, wordt het pakket naar een postkantoor bij de consument in de buurt gebracht. De consument haalt dan zelf het pakket af bij het afleverpunt.
6.Heliumballonnen zijn niet voor piepstementjes, hierdoor kan bijvoorbeeld een klaplong ontstaan. In ademen van helium is zeer gevaarlijk. Ballonplus kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook bij inademing van helium en schade veroorzaakt aan personen en roerende en onroerende zaken door de ballonnen en constructies door ons geleverd.

21.4 - Overmacht

1.Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Ballonplus schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de consument. Ballonplus vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van de ontvanger, storing op internet/servers, telefoonverbindingen. De consument mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op een ander tijdstip te laten leveren.

21.5 - Garantie

1.Er kan geen garantie worden gegeven hoe lang een ballon zweeft. Een ballon gevuld met helium heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en kan met diverse invloeden minder lang zweven.
2.Wanneer er een specifieke datum is aangegeven/bezorgmoment, zal dit een benadering zijn. Ballonplus doet haar best maar kan niks garanderen.

21.6 - Annuleren

1.Als de consument de bestelde ballon met wilt annuleren dient de consument dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij ballonplus. Dit kan doormiddel van een whatsapp bericht naar 0610778620 ofwel voicemail inspreken of te mailen naar info@ballonplus.nl. Indien de ballon met helium dan nog niet klaar gemaakt voor verzending, is annuleren kosteloos.
2.De consument heeft recht op annuleren, mits haalbaar. Alleen als de ballon met helium nog niet klaar is gemaakt voor verzending.
3.Wanneer de consument te laat is met annuleren dient deze te worden afgenomen. De ballon met helium is maar beperkt houdbaar, en speciaal voor de consument verpakt en geblazen.

21.7 - Herroepingsrecht

1.Een ballon met helium is uitgesloten van herroepingsrecht want, de cadeauballon heeft een beperkte houdbaarheid.

21.8 - Klachtregeling

1.Mocht de consument met een klacht zitten met betrekking op de ballon met helium, kan de consument dit kenbaar maken duidelijk omschreven bij ballonplus.
2.De consument doet echter wel eerst kennis bij de garantie en voorwaarden die zijn geaccepteerd voordat de overeenkomst van de ballon met helium, voordat de consument een klacht indient.
3.De consument kan dan spoedig mogelijk een reactie verwachten van ballonplus, doch binnen 14 dagen nadat de melding van de klacht is binnengekomen.
4.Mocht de consument met ballonplus het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

WIE WAT WAAR

Ballonplus heeft voor elke leeftijd/gelegenheid helium ballonnen. 
Van confettiballonnen tot aan een gender reveal Ballonplus!

Ballonnen voor een Opening, Verjaardag, Jubileum, Trouwerij, Babyshower, Geslaagd, Abraham of Sarah.
Voor een opening of bedrijfsfeest verhuren wij u een opblaasbare champagnefles of rodeloper.
Voor een verjaardag of feest verzorgen wij een cadeauballon naar wens (loop even binnen in de winkel, minimaal 2 dagen van tevoren).  

Wordt iemand binnenkort 50 jaar Abraham of Sarah, wij hebben de oplossing. Wat dacht u van een mega blikvanger voor in de tuin!
Voor het kopen van Helium tank of het huren van Helium tank kunt u bij ballonplus terecht.

 

© 2015 - 2021 ballonplus.nl | sitemap | rss